Viborggaardens Fritids-Aktiviteter

Arrangementer foregår i hobbyrummet Martin Vahls Vej 15, kld.
Se "VIFA Kalender" med arrangementer.

VIFA holder lukket i efteråret 2020 og foråret 2021 pga COVID-19

Her kan du se VIFAs bestyrelse  

VIFA Vedtægter

Du kan downloade vedtægterne her.

§ 1 Klubbens navn er Viborggaardens Fritids-Aktiviteter, herefter kaldet VIFA.
§ 2 VIFA's formål er at samle unge såvel som ældre til en sund og positiv fritid.
§ 3 Alle Viborggaardens beboere har adgang til samtlige aktiviteter, dog begrænset af eksempelvis aldersbetingelser.
§ 4.A. Generalforsamlingen er VIFA's højeste myndighed.
§ 4.B. Generalforsamling afholdes 1 gang om året i april måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§ 4.C. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden for fritidsudvalget senest 8 dage inden.
§ 4.D. Alle valg og beslutninger vedtages med almindelig stemmeflertal.
§ 4.E. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 4.F. Såfremt én beboer ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted.
§ 4.G. Alle fremmødte beboere over 18 år og har bopæl i Viborggaarden har stemmeret
§ 4.H. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af fritidsudvalget med 8 dages varsel
§ 4.I. Såfremt 40 beboere skriftligt kræver ekstraordinær generalforsamling, er fritidsudvalget pligtig til at indkalde til denne med 14 dages varsel.
§ 4.J. Lovændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling.
§ 5. På den ordinære generalforsamling vælges:
  1. a) Formand
  1. b) Kasserer
  1. c) Sekretær
  Disse skal have bopæl i Viborggaarden og være fyldt 18 år.
  2. "Passive aktiviteter" såsom: Bankoudvalg, børneudvalg, festudvalg osv.
  3. 2 Revisorer
  Formand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen (formanden og sekretæren de lige år , kasseren de ulige år), resten vælges for 1 år ad gangen.
Formand, kasserer og sekretær danner sammen med et medlem fra hvert udvalg fritidsudvalget.
Øvrige udvalg vælges direkte ude i interessegrupperne, såsom: Ungdomsudvalg, ældreudvalg osv.
Interessegrupper med over 10 deltagere er berettiget til at have et medlem i fritidsudvalget.
Afdelingsbestyrelsen er berettiget til et medlem af fritidsudvalget.
§ 6. Ved ophævelse af en interessegruppe overgår eventuelle aktiver og kassebeholdning til fritidsklubben.
Ved ophævelse af fritidsklubben overgår eventuelle aktiver og kassebeholdning til AAB afd. 9 Viborggaard
§ 7. Fritidsudvalget leder alle klubbens anliggender i forhold til lovene og under ansvar over for generalforsamlingen og afdelingsbestyrelsen.
§ 8. Regnskabet er fra 1 april til 31 marts.
Driftregnskab og status skal være udarbejdet og revideret inden april måneds udgang.
§ 9. Intet medlem er økonomisk forpligtet over for VIFA og hæfter således ikke for økonomiske fejldispositioner o.l.
Disse love er vedtaget på generalforsamlingerne den 24/4-1979, 29/4-1981,
22/4-1986 og 25/4-2001.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk